Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§1

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.Usługodawca i właściciel sklepu:  PATHWAYS-POLSKA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Leona Wyczółkowskiego 10/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 111362, REGON 013230968, NIP 676-21-01-872.

2.Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.nowenawykiemocjonalne.pl

3.Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje czynności prawnej za pośrednictwem serwisu.

4.Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.nowenawykiemocjonalne.pl

5.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia.

6.Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną korzystająca ze Sklepu.

§2

Postanowienia Ogólne

1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.nowenawykiemocjonalne.pl prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2.Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

4.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu  i Kupującego.

5.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Kupujący wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6.Z usługodawcą można skontaktować się za pośrednictwem e-mail pod adresem: grzegorz.ciok@pathways.com.pl

§3

Warunki techniczne

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1.dostęp do Internetu,

2.sprawny system operacyjny,

3.standardowa przeglądarka internetowa,

4.posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Za pośrednictwem Sklepu, Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

a. Formularz zamówienia,

b. Usługę Konta polegającą na korzystaniu z udostępnionej przez Usługodawcę przestrzeni dyskowej w celu:

  • zamieszczania informacji o dokonanych przez Kupującego zakupów Treści Cyfrowych,
  • umożliwienia Kupującemu wielokrotnego, w ramach i w granicach udzielonej licencji na daną Treść Cyfrową, pobrania i odtworzenia Treści Cyfrowej,
  • przechowywania Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej w terminie udzielonej licencji.

2.Usługodawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu Konta w Sklepie. Na Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz hasła wygenerowanego automatycznie, które Kupujący otrzyma na swój adres e-mail.

3.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail krzysiek.pieniazek@pathways.com.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§5

Prawa własności intelektualnej

1.Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne (w tym Treści Cyfrowe) dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.Usługodawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§6

Zawieranie umowy

1.W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

a. dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Zamów”, a następnie „Przejdź do kasy”.

b. wypełnić Formularz Zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;

c. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

d. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

2.Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.

3.Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Usługodawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4.W przypadku braku otrzymaniu płatności na rachunek Usługodawcy, z elektronicznych systemów płatności Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone i nie zostanie zrealizowane.

5.Klient ponosi koszty związane z dokonanym wyborem płatności. Dokonując wyboru płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności konieczne jest zaakceptowanie regulaminu elektronicznego systemu płatności.

§7

Dostawa produktu elektronicznego i korzystanie z Konta

1.Wypełniając Formularz Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na założenie konta w Sklepie. Tworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Kupującego, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług wskazanych w § 4 ust 1.

2. Na konto e-mail podane w Formularzu Zgłoszeniowym Kupujący otrzyma dane do logowania tj. login (będący jednocześnie adresem e-mail podanym w Formularzu Zamówienia) oraz hasło.

3.Konto jest przypisane wyłącznie do jednego Użytkownika i nie może być udostępniane innym osobom.

4.Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto.

5.Użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego i właściwego używania loginu i hasła.

6.Konto może być w dowolnym momencie usunięte przez Użytkownika bez podania przyczyn (z zastrzeżeniem iż uniemożliwi to korzystanie z zasobów Sklepu do których niezbędne jest posiadanie Konta).

7.Usunięcie Konta nie daje podstaw do żądania zapłaty jakichkolwiek środków za brak możliwości korzystania z zakupionych Treści Cyfrowych.

8.Umowa może zostać rozwiązania przez Usługodawcę, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy, lub niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności:

a. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych Danych Osobowych,

b. korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

9.Dostęp do Treści Cyfrowych, z zastrzeżeniem przepisów powyższych jest możliwy dla Kupującego w okresie wykupionego dostępu i rozpoczyna się z chwilą otrzymania maila aktywacyjnego po dokonaniu płatności. Otrzymanie maila aktywacyjnego następuje po wyrażeniu przez Kupującego wyraźnej zgody Kupującego na dostarczenie Treści Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i potwierdzeniu informacji o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9

Reklamacja usług elektronicznych

1.Kupujący może dokonywać reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług elektronicznych.

2.Reklamacje o których mowa w ust. 1 powinny być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: grzegorz.ciok@pathways.com.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

3.Reklamacja powinna określać rodzaj żądania oraz dane umożliwiające kontakt z Klientem (co najmniej imię, nazwisko, adres i login użyty przy rejestracji Konta, a w przypadku reklamacji w formie pisemnej również adres do korespondencji).

4.Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.Kupujący może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10

Odstąpienie od umowy

1.Kupujący będący konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy dysponuje prawem do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie zgodnej z prawem konsumenckim, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.

2.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres grzegorz.ciok@pathways.com.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy).

3.Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://nowenawykiemocjonalne.pl/polityka-cookies/

§12

Postanowienia końcowe

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021

Copyright © 2020 Pathways Polska

Polityka cookies