Polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES

Niniejszy dokument służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy, z tego też względu prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami.

Korzystając z usług oferowanych na stronie internetowej www.nowenawykiemocjonalne.pl powierzają nam Państwo informacje na swój temat. W ramach naszych usług mogą Państwo otrzymywać od nas informacje na określonych poniżej zasadach.

Kto jest administratorem danych i jak się z nim skontaktować?

 • Administratorem, danych osobowych jest firma Pathways Polska Sp. z o.o. ul. Wyczółkowskiego 10/2, 30-118 Kraków, NIP 6762101872;
 • Kontakt w celu informacji na temat przetwarzanych danych osobowych przez Pathways Polska Sp. z o.o. jest następujący: ul. Wyczółkowskiego 10/2, 30-118 Kraków, tel. 662 020 436 e:mail: biuro@pathways.com.pl;

Jakie dane przetwarzamy?

Do realizacji usług oferowanych na naszej stronie mogą być przetwarzane następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także dane niezbędne do dokonania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności.

Korzystanie ze strony internetowej oraz oferowanych na niej usług wiąże się również z automatycznym pobieraniem dodatkowych informacji związanych z danymi zapisywanymi w plikach cookies oraz danych statystycznych stron www oraz aplikacji mobilnych.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Niektóre dane osobowe będą dla nas niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, telefon do kontaktu, adres zamieszkania. W niektórych przypadkach, wymaganych przez przepisy prawa np. podatkowego lub rachunkowego, może okazać się niezbędne podanie innych dodatkowych danych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu niezbędnym do:

 1. realizacji i wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO,
 2. wykonania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO,
 3. uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO.

W szczególności dotyczy to:

 • zawarcia i wykonania umów z Państwem, dotyczących oferowanych przez nas usług i produktów,
 • przedstawienia oferty handlowej – na podstawie swobodnej i wyraźnie udzielonej zgody,
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych statystycznych ze stron www i aplikacji mobilnych niezbędnych do zarządzania aktywnością, w tym prowadzenia analiz statystycznych – na podstawie swobodnej i wyraźnie udzielonej zgody;
 • rozpatrywania reklamacji, a także windykacji należności, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa powyżej, mogą Państwo dowolnie modyfikować (ograniczać) wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Pathways – Polska sp. z o. o. w zakresie przetwarzanych danych?

Zgodnie z przepisami RODO – i w określonych przez nie przypadkach – mają Państwo następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych: prawo dostępu, sprostowania oraz ich usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, o ile Państwa dane nie będą już niezbędne dla realizacji zawartej z Państwem umowy: wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, o ile dane te nie będą już niezbędne dla realizacji zawartej z Państwem umowy: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zgłaszali żądania usunięcia danych; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo złożyć sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów, a także na potrzeby realizacji zawartej z Państwem umowy, innym podmiotom uprawnionym przez administratora (operator IT, biuro księgowe – na podstawie zawartych umów i wyłącznie zgodnie z poleceniami Pathways, koordynator ds. Szkoleń, a także operatorom systemów płatności on-line w zakresie niezbędnym do realizacji usługi).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Pathways Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? –

Nie

Niezapowiedziane wiadomości

Pathways Polska Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Pathways Polska Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Linki i partnerzy

Formularze i linki do stron lub serwisów partnerskich znajdujące się gościnnie na stronie www.nowenawykiemocjonalne.pl nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

POLITYKA COOKIES

Stosowanie Cookies (Ciasteczka)

Strona internetowa www.nowenawykiemocjonalne.pl i znajdujący się w jej ramach sklep internetowy, należący do Pathways Polska Sp. z o.o. stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika strony, służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania).

Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Pathways Polska Sp. z o.o. danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze strony internetowej www.nowenawykiemocjonalne.pl oraz sklepu.

Wyłączenie mechanizmu cookies przez użytkownika

Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Firefox

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Interent Explorer

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Chrome

Blokada przyjmowania plików „cookie” w Safari

Ograniczenie w zakresie cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

Pathways Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż www.nowenawykiemocjonalne.pl stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na ww. stronie.

Copyright © 2020 Pathways Polska

Polityka cookies